Педагогический состав

Неля Миколаївна Філяніна, доктор філософських наук, кандидат філологічних наук, доцент.

Закінчила: Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди (філологічний факультет), 1995 р.; Інститут післядипломної освіти Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (факультет педагогіки та методики середньої освіти, спеціальність – «українська мова та література»), 2000р. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію, рішенням президії Вищої атестаційної комісії України і рішенням спеціалізованої вченої ради ХНПУ ім. Г. С. Сковороди присуджено вчений ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю «російська література». У 2016 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 09.00.09 – “філософія науки” та здобула науковий ступінь доктора філософських наук. Працювала: з 1995р. по 1998 р. вчителем російської мови та літератури в СШ № 88 ім. Зубарєва, м. Харків; з 1998 р. викладачем технікумуУкраїнської фармацевтичної академії; 2001-2005 рр. – заступник директора з виховної роботи технікуму Національної фармацевтичної академії України; 2005-2007рр. – старший викладач кафедри гуманітарних наук підготовчого факультету для іноземних громадян НФаУ; з 2007 р. – доцент кафедри гуманітарних наук НФаУ; з 2008 р. і по теперішній час – завідувач кафедри гуманітарних наук.

Нагородження:

 • почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України;
 • почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації.

Міжнародна діяльність: член Харківського відділення Української асоціації викладачів російської мови та літератури.

Видавнича діяльність: Філяніна Н. М. автор та співавтор 3 монографій, 8 посібників з «Російської мови як іноземної», 1 посібника для іноземних студентів з «Історії світової та української культури», перекладач та літературний редактор довідника «Клінічні дослідження. Терміни та визначення». Співавтор блоку навчально-методичної літератури з дисципліни «Російська мова» для іноземних студентів, що навчаються англійською/російською мовами, студентів СНД, автор програм (для іноземних аспірантів), навчальних планів.

Монографії:

 • Филянина Н. Н. Одиссея последнего романтика: [монографія] / Н. Н. Филянина. – Х. : Новое слово, 2005. – 156 с.
 • Філяніна Н. М. Екоосвітній потенціал гуманітарних знань : [монографія] / Н. М. Філяніна. – Х. : НФаУ, 2015. – 292 с.
 • История становления и развития кафедры гуманитарных наук Национального фармацевтического университета: монография / Н.Н. Филянина, Т. В. Гаврюшенко, Л. А. Субота и др. – Харків: Вид-во НФаУ, 2015. – 144 с.                                                                                                                                                                 Посібники:
 • Філяніна Н. М. Нереалістичні течії європейської літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття: Навчальний посібник / Н. М.Філяніна. – Харьков: НФаУ, 2004– 104 с.
 • Введение в предмет и язык предмета. Математика: Учебное пособие для иностранных студентов подготовительных факультетов вузов / Н. Н. Филянина, Н. И. Никоненко.– Харків: НФаУ, 2009. – 62 с.
 • Русский язык. Вводно-фонетический курс по научному стилю речи (для иностранных студентов подготовительных факультетов, инженерный профиль)/ Н. Н.Филянина, Т. А. Мехедькина. – Харків: НФаУ, 2010. – 74 с.
 • Практический курс по русскому языку для иностранных студентов 2 курса (естественнонаучный профиль)/ Н. Н Филянина., Т. В. Гаврюшенко и др. – Харьков: НФаУ, 2011. – 240 с.
 • Русский язык: Учебное пособие для иностранных студентов 3-4 курсов медико-фармацевтического профиля / Н. Н. Филянина, В. В. Цыганенко и др. – Харьков: НФаУ, 2011. – 424 с.
 • Русский язык. Пособие по развитию профессиональной научной речи для иностранных аспирантов медико-фармацевтического профиля / Н. Н. Филянина, Л.В. Синявина. – Харьков: НФаУ, 2012. – 100 с.
 • Русский язык:учебное пособие / Т. В. Крысенко, Н. Н. Филянина и др. – Харків: Золоті сторінки, 2016. – 240 с.
 • История мировой и украинской культуры. Кредитно-модульный курс / Иванова К.А., Хирина А.А., Лантух А.П. та ін. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2015. – 520 с.
 • Клінічні дослідження. Терміни та визначення; переклад та літ. редакція Н.М.Філяніної. – Харків: Золоті сторінки, 2016. – 340 с

Наукові праці: Опублікувала понад 100 друкованих робіт, в тому числі 60 публікацій у провідних фахових виданнях.

Статті в наукових виданнях інших держав :

 • ФилянинаН. Н. Реабилитация ценности природы в стратегии выживания человечества / Н. Н. Филянина // Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicine. Culegere de articole ştiinţifice cu participare internaţionala. Vol. 3. Chişinau : CEP «Medicina». – 2013. – P. 164–167.
 • Филянина Н. Н. Осознание ценности природы как условие преодоления экологического кризиса / Н. Н. Филянина // Актуальные проблемы истории и философии науки : теория и практика. – Ростов н/Д. : Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ АПСН, 2013. – С. 34–41.
 • ФилянинаН. Н. Выживание человечества : проблема аргументации / Н. Н. Филянина // Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicine. Culegere de articole ştiinţifice cu participare internaţionala. Vol. 4 (20). Chişinau : CEP «Medicina». – – P. 216–219.
 • Filyanina N. Concepts of ecological hermeneutics and its potential in overcoming of the ecological crisis /Filyanina // Young scientist USA. HUMANITIES. – Lulu, 2014. – P. 140–143.

Госпрозрахункова діяльність:

 • Підготовка аспірантів до екзамену з російської мови та проведення кандидатського екзамену з російської мови;
 • проведення курсів понад обсяги навчальних програм з «Російської мови», «Методики викладання російської мови як іноземної»;

Навчальні дисципліни, які викладає Філяніна Н. М.:

 1. Російська мова для іноземних студентів, що навчаються англійською мовою;
 2. Російська мова для іноземних студентів, що навчаються російською мовою;
 3. Російська мова для іноземних аспірантів;
 4. Методика викладання російської мови як іноземної.

Громадська робота:

 • член Харківського відділення Української асоціації викладачів російської мови та літератури
 • член вченої ради НФаУ

More


2SinjavinaЛариса Володимирівна Сінявіна, кандидат філологічних наук, доцент. У 1985 р. закінчила російське відділення філологічного факультету Харківського державного університету ім. О. М. Горького та отримала диплом «філолог, викладач російської мови та літератури». З 1985 р. працювала викладачем кафедри російської мови Харківського інженерно-будівельного інституту. З 1989 р. – викладач кафедри російської мови Харківського медичного інституту. З 1999 р. – викладач російської мови на підготовчому факультеті Української фармацевтичної академії, а з 2001 р. – старший викладач.

More


3DolgaОлена Олександрівна Долга, кандидат філологічних наук, доцент. У 1997 році закінчила російське-іноземне відділення Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов за спеціальністю «російська мова та література, французька мова». З 15.09.1997 по 30.09.2000 р. працювала лаборантом ТЗН факультету ІРВ Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов. У 2000 р. була зарахована до аспірантури Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (спеціальність 10.01.02 «російська література»).

More

суботаЛариса Андріївна Субота, кандидат філологічних наук, доцент. У 1978 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г Шевченка. З 1980 по 1986 рік працювала старшим лаборантом кафедри російської мови Харківського політехнічного інституту, з 1986 по 1991 рік – викладачем кафедри російської мови Харківської фармацевтичної академії, з 1991 року – старшим викладачем. З 1996 по 1999 рік була завучем кафедри.

More


5KrusenkoТетяна Василівна Крисенко, кандидат філологічних наук, доцент. У 1994 р. закінчила російське відділення філологічного факультету Харківського державного університету зі спеціальності «філолог, викладач російської мови та літератури». Потім працювала у Харківському державному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди: методистом-коректором наукової частини (1994-1995 рр.); методистом вищої категорії редакційно-видавничого відділу (до 1997 р.). З 1997 по 2000 рр. навчалася в аспірантурі ХДПУ ім. Г.С. Сковороди зі спеціальності «російська мова».

More


6сухановаТетяна Євгенівна Суханова, кандидат філологічних наук, доцент, відповідальна за навчальну роботу кафедри гуманітарних наук НФаУ. У 1994 р. закінчила російське відділення філологічного факультету Харківського державного університету зі спеціальності «філолог, викладач російської мови та літератури». Потім працювала у Харківському державному университеті викладачем кафедри російської мови підготовчого факультету для іноземних громадян. З 1999 по 2003 рр. навчалася в аспірантурі Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Міфопоетична семантика у ліричних текстах А. Тарковського» та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.02 «російська мова».

More


7GavrushenkoТетяна Валентинівна Гаврюшенко, старший викладач кафедри гуманітарних наук НФаУ.

У 1978 р. закінчила філологічний факультет Харківського державного університету ім. А.М.Горького.

З 1978 по 1981 рр. працювала вчителем російської мови та літератури в СШ №132 м. Харкова.

З 1981 р. працює в НФаУ: викладачем кафедри російської мови, старшим викладачем (з 1986 р.).

З 1985 по 1990 рр. була головою Раді інтернаціональної дружби Харківського фармацевтичного інституту.

More


8CiganenkoВіра Володимирівна Циганенко, старший викладач кафедри гуманітарних наук.

З 1976 по 1981 рр. Навчалася на філологічному факультеті Харківського державного університету ім. О.М Горького, по закінченні якого отримала диплом за фахом «викладач російської мови як іноземної».

З 1981 по 1994 рр. працювала викладачем російської мови для іноземних студентів на кафедрі слов’янських мов у Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства.

У 1994-1995 рр. викладала російську мову для іноземних студентів на кафедрі російської мови для основних факультетів Харківського медичного інституту.
More


9OstapenkoСергій Петрович Остапенко, старший викладач кафедри гуманітарних наук НФаУ.

У 1985 р. закінчив Харківський державний університет ім. О.М. Горького та отримав диплом по спеціальності «філолог, викладач російської мови як іноземної».

З 1985 р. працює в НФаУ: викладачем російської мови (1985 р.), заступником декана по роботі з іноземними студентами (1986 – 1991 рр.), старшим викладачем (1991р.).

З 1996 по 1999 рр. Викладав російську мову іноземним студентам основного етапу навчання (1-3 курсів) та підготовчого факультету.

З 1999 по 2003 рр. – декан підготовчого факультету.
More