Неля Миколаївна Філяніна, доктор філософських наук, кандидат філологічних наук, доцент.

Закінчила: Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди (філологічний факультет), 1995 р.; Інститут післядипломної освіти Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (факультет педагогіки та методики середньої освіти, спеціальність – «українська мова та література»), 2000р. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію, рішенням президії Вищої атестаційної комісії України і рішенням спеціалізованої вченої ради ХНПУ ім. Г. С. Сковороди присуджено вчений ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю «російська література». У 2016 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 09.00.09 – “філософія науки” та здобула науковий ступінь доктора філософських наук. Працювала: з 1995р. по 1998 р. вчителем російської мови та літератури в СШ № 88 ім. Зубарєва, м. Харків; з 1998 р. викладачем технікумуУкраїнської фармацевтичної академії; 2001-2005 рр. – заступник директора з виховної роботи технікуму Національної фармацевтичної академії України; 2005-2007рр. – старший викладач кафедри гуманітарних наук підготовчого факультету для іноземних громадян НФаУ; з 2007 р. – доцент кафедри гуманітарних наук НФаУ; з 2008 р. і по теперішній час – завідувач кафедри гуманітарних наук.

Нагородження:

 • почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України;
 • почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації.

Міжнародна діяльність: член Харківського відділення Української асоціації викладачів російської мови та літератури.

Видавнича діяльність: Філяніна Н. М. автор та співавтор 3 монографій, 8 посібників з «Російської мови як іноземної», 1 посібника для іноземних студентів з «Історії світової та української культури», перекладач та літературний редактор довідника «Клінічні дослідження. Терміни та визначення». Співавтор блоку навчально-методичної літератури з дисципліни «Російська мова» для іноземних студентів, що навчаються англійською/російською мовами, студентів СНД, автор програм (для іноземних аспірантів), навчальних планів.

Монографії:

 • Филянина Н. Н. Одиссея последнего романтика: [монографія] / Н. Н. Филянина. – Х. : Новое слово, 2005. – 156 с.
 • Філяніна Н. М. Екоосвітній потенціал гуманітарних знань : [монографія] / Н. М. Філяніна. – Х. : НФаУ, 2015. – 292 с.
 • История становления и развития кафедры гуманитарных наук Национального фармацевтического университета: монография / Н.Н. Филянина, Т. В. Гаврюшенко, Л. А. Субота и др. – Харків: Вид-во НФаУ, 2015. – 144 с.                                                                                                                                                                 Посібники:
 • Філяніна Н. М. Нереалістичні течії європейської літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття: Навчальний посібник / Н. М.Філяніна. – Харьков: НФаУ, 2004– 104 с.
 • Введение в предмет и язык предмета. Математика: Учебное пособие для иностранных студентов подготовительных факультетов вузов / Н. Н. Филянина, Н. И. Никоненко.– Харків: НФаУ, 2009. – 62 с.
 • Русский язык. Вводно-фонетический курс по научному стилю речи (для иностранных студентов подготовительных факультетов, инженерный профиль)/ Н. Н.Филянина, Т. А. Мехедькина. – Харків: НФаУ, 2010. – 74 с.
 • Практический курс по русскому языку для иностранных студентов 2 курса (естественнонаучный профиль)/ Н. Н Филянина., Т. В. Гаврюшенко и др. – Харьков: НФаУ, 2011. – 240 с.
 • Русский язык: Учебное пособие для иностранных студентов 3-4 курсов медико-фармацевтического профиля / Н. Н. Филянина, В. В. Цыганенко и др. – Харьков: НФаУ, 2011. – 424 с.
 • Русский язык. Пособие по развитию профессиональной научной речи для иностранных аспирантов медико-фармацевтического профиля / Н. Н. Филянина, Л.В. Синявина. – Харьков: НФаУ, 2012. – 100 с.
 • Русский язык:учебное пособие / Т. В. Крысенко, Н. Н. Филянина и др. – Харків: Золоті сторінки, 2016. – 240 с.
 • История мировой и украинской культуры. Кредитно-модульный курс / Иванова К.А., Хирина А.А., Лантух А.П. та ін. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2015. – 520 с.
 • Клінічні дослідження. Терміни та визначення; переклад та літ. редакція Н.М.Філяніної. – Харків: Золоті сторінки, 2016. – 340 с

Наукові праці: Опублікувала понад 100 друкованих робіт, в тому числі 60 публікацій у провідних фахових виданнях.

Статті в наукових виданнях інших держав :

 • ФилянинаН. Н. Реабилитация ценности природы в стратегии выживания человечества / Н. Н. Филянина // Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicine. Culegere de articole ştiinţifice cu participare internaţionala. Vol. 3. Chişinau : CEP «Medicina». – 2013. – P. 164–167.
 • Филянина Н. Н. Осознание ценности природы как условие преодоления экологического кризиса / Н. Н. Филянина // Актуальные проблемы истории и философии науки : теория и практика. – Ростов н/Д. : Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ АПСН, 2013. – С. 34–41.
 • ФилянинаН. Н. Выживание человечества : проблема аргументации / Н. Н. Филянина // Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicine. Culegere de articole ştiinţifice cu participare internaţionala. Vol. 4 (20). Chişinau : CEP «Medicina». – – P. 216–219.
 • Filyanina N. Concepts of ecological hermeneutics and its potential in overcoming of the ecological crisis /Filyanina // Young scientist USA. HUMANITIES. – Lulu, 2014. – P. 140–143.

Госпрозрахункова діяльність:

 • Підготовка аспірантів до екзамену з російської мови та проведення кандидатського екзамену з російської мови;
 • проведення курсів понад обсяги навчальних програм з «Російської мови», «Методики викладання російської мови як іноземної»;

Навчальні дисципліни, які викладає Філяніна Н. М.:

 1. Російська мова для іноземних студентів, що навчаються англійською мовою;
 2. Російська мова для іноземних студентів, що навчаються російською мовою;
 3. Російська мова для іноземних аспірантів;
 4. Методика викладання російської мови як іноземної.

Громадська робота:

 • член Харківського відділення Української асоціації викладачів російської мови та літератури
 • член вченої ради НФаУ

 

Print Friendly