Consultations

ConsultationsConsultations:

Week days Professors
MONDAY N.N. Filyanina, T.V. Gavrushenko
TUESDAY Т. Е. Sukhanova, М.G. Dashkevich
WEDNESDAY Е.А. Dolgaya, S.P.Оstapenko, V.V. Tsyganenko, L.V.Sinyavina
THURSDAY Т.V. Krysenko, Т.F. Filchuk
FRIDAY L.А. Subota, О.V. Khomiakova 
Print Friendly